Algemene voorwaarden Maart 2010

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nummer: 14129969

Download hier de algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Delta Procurement B.V. : opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht;
Opdrachtgever: een derde die handelt in de uitoefening van zijn beroep of functie of anderzijds die een opdracht door Delta Procurement B.V. wil laten uitvoeren;
Opdracht: het ten gunste van de opdrachtgever ontwikkelen en/ of leveren van producten en diensten.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen en personen en Delta Procurement B.V..
1.3. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Delta Procurement B.V. schriftelijk heeft bevestigd. Afspraken met personeel of door niet bij haar in dienst zijnde derden binden Delta Procurement B.V. niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigt.
1.4. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Delta Procurement B.V. van welke aard ook.
1.5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigt.
1.6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Delta Procurement B.V. met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.7. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg.

2. Offertes
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3. Alle door Delta Procurement B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is aangegeven. 
2.4. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven werkzaamheden.

3. Opdrachten
3.1. Een opdracht wordt door de opdrachtgever aan Delta Procurement B.V. verstrekt. Delta Procurement B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
3.2. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Delta Procurement B.V. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden. Delta Procurement B.V. kan van opdrachtgever tevens vorderen dat eventuele winstderving en overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden worden vergoed.
3.3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/ of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend kunnen de opdrachtgever extra in rekening worden gebracht.
3.4. Wijzigingen en/ of annuleringen van  gegeven opdrachten binden Delta Procurement B.V. eerst na schriftelijke acceptatie.
3.5. Door het enkele feit van plaatsing van een opdracht doet opdrachtgever afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst.

4. Uitvoering van de opdracht
4.1. Uitvoering van de opdracht vindt uitsluitend plaats na ontvangst door Delta Procurement B.V. van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte. 
4.2. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Delta Procurement B.V. ,tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.3. De uitvoeringstermijn wordt door Delta Procurement B.V. steeds in overleg met de opdrachtgever bepaald. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtgever zijn/haar akkoord heeft gegeven op de offerte en zich daarbij conformeert aan de gemaakte afspraken en alle naar het oordeel van Delta Procurement B.V. eventueel benodigde gegevens aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de uitvoeringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/ of schadevergoeding te vorderen.
4.4. Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Delta Procurement B.V. kennis geeft, onverminderd het recht van Delta Procurement B.V. om binnen 2 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat Delta Procurement B.V. omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken. 4.5. Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Delta Procurement B.V. voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Delta Procurement B.V.  het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/ of rechterlijke tussen komst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Delta Procurement B.V. verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.6. Delta Procurement B.V. is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Delta Procurement B.V. een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.7. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.8. Delta Procurement B.V. verplicht zich alle door de opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door Delta Procurement B.V. niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventueel door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens zullen door Delta Procurement B.V. vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.9. Als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.10. Als partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Delta Procurement B.V. zal de opdrachtgever  zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.11. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/ of kwalitatieve gevolgen hebben, zal Delta Procurement B.V. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.12. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Delta Procurement B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.13. In afwijking van lid 11 zal Delta Procurement B.V. geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Delta Procurement B.V. kunnen worden toegerekend.

5. Overschrijding uitvoeringstermijn
5.1. De met Delta Procurement B.V. overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.2. Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als zodanig o.a. zullen gelden: ziekte, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Delta Procurement B.V. door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken) ontslaan Delta Procurement B.V. van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of      interessen kan doen gelden.
5.3. Ingeval van overmacht zal Delta Procurement B.V. daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullen de opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Delta Procurement B.V. het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. Aansprakelijkheid
6.1. Delta Procurement B.V. draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Delta Procurement B.V. te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.
6.2. Opdrachtgever is gehouden Delta Procurement B.V. schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Delta Procurement B.V. instellen ter zake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten. 
6.3. Diensten worden verricht door Delta Procurement B.V. op rekening van en voor risico van de opdrachtgever. 
6.4. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Delta Procurement B.V. beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.5. In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste maand verschuldigde honorariumgedeelte.
6.6. Delta Procurement B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7. Betalingen
7.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Delta Procurement B.V. aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
7.2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
7.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Delta Procurement B.V. en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Delta Procurement B.V. onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Delta Procurement B.V. moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van EURO 250,00.

8. Geschillen
8.1. Een geschil is aanwezig zodra een partij via aangetekend schrijven erklaart dat zulks het geval is.
8.2. Op deze Algemene Leverings Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde bevoegde rechtbank, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

9. Slotbepaling
9.1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Leverings Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Delta Procurement B.V. .
9.2. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.